TRANSFERNE CENE – ODGOVORI NA NEKE DILEME

Obzirom na složenost materije transfernih cena i brojnih dilema, u daljem tekstu navedene su neke od najčešćih situacija vezanih za datu tematiku.

 1. Ukoliko pravno lice proda svoje osnovno sredstvo, npr.mašinu ili službeno vozilo, povezanom licu (povezno lice prema članu 59. Zakona o porezu na dobit pravnih lica) po vrednosti koja je niža od 8 miliona dinara, društvo sastavlja Izveštaj o transfernim cenama u skraćenom obliku i ne vrši korekciju u poreskom bilansu. Izveštaj u skraćenom obliku sadrži podatke o vrednosti transakcije, povezanom licu i opis transakcije.
  Ukoliko, pak, vrednost transakcije iznosi više od 8 miliona dinara, to pravno lice mora da utvrdi cenu datog osnovnog sredstva po principu „van dohvata ruke“, kao i da koriguje prihod u poreskom bilansu.
 2. Ukoliko pravno lice dobije kratkoročnu beskamatnu pozajmicu od osnivača koji je strano pravno lice, ono nema obavezu da sastavlja Izveštaj o transfernim cenama. Ukoliko je pozajmica sa kamatom, tada domaće pravno lice sastavlja Izveštaj o transfernim cenama i utvrđuje kamatu po principu „van dohvata ruke“, shodno članu 61. Zakona o porezu na dobit pravnih lica.
 3. Ukoliko pravno lice dobije beskamatnu pozajmicu od povezanog domaćeg pravnog lica, ono nema obavezu da sastavlja čak ni skraćeni Izveštaj o transfenim cenama, niti da zajam iskazuje u poreskom bilansu. Međutim, pravno lice koje daje pozajmicu ima obavezu da sastavi Izveštaj o transfernim cenama i da utvrdi iznos kamate prema principu „van dohvata ruke“ (koji bi bio ostvaren da je pozajmica data na tržištu nepovezanom licu) ili da koristi kamatnu stopu koju objavljuje Ministarstvo finansija za te namene, te da koriguje odnosno poveća oporezivu dobit u poreskom bilansu.
 4. U situaciji kada privredno društvo prodaje i kupuje robu od fizičkog lica koje je nosilac poljoprivrednog gazdinstva i povezano lice sa osnivačem privrednog društva (suprug-a, brat/sestra, roditelj i sl.), privredno društvo ima obavezu da u poreskom bilansu posebno iskaže transakcije sa nosiocem poljoprivrednog gazdinstva, kao povezanim licem, po transfernim cenama. Takođe, ima obavezu da uz poreski bilans dostavi i dokumentaciju kojom prikazuje vrednost istih transakcija po cenama koje bi se ostvarile na tržištu da nije bilo transakcije sa povezanim licem, kao i da koriguje poreski bilans za ostvarenu pozitivnu razliku.
 5. Ukoliko je 100% osnivač jednog pravnog lica roditelj, a 100% osnivač drugog pravnog lica njegov sin/ćerka, između ta dva pravna lica ne postoji povezanost, prema Mišljenju Ministarstva finansija od 24.4.2014.godine, te se transakcije među tim pravnim licima ne smatraju transakcijama povezanih lica (te nema obaveza vezanih za transferne cene).
  Međutim, transakcije između jednog od pravnih lica i fizičkog lica osnivača drugog pravnog lica predstavljaju transakcije povezanih lica i na njih se primenjuju pravila vezana za tranferne cene.
 6. Ukoliko pravno lice proda sopstvenu nepokretnost direktoru/vlasniku društva, neophodno je da za potrebe utvrđivanja kapitalnog dobitka/gubitka utvrdi njenu tržišnu vrednost i nju u obračunu uzima kao prodajnu vrednost (ukoliko je ona veća od ugovorene prodajne vrednosti). Međutim, nije potrebno da se u okviru Izveštaja o transfernim cenama iskaže i metoda utvrđivanja tržišne cene, već cenu može dokumentovati i npr. kroz izveštaj o promeni stručnog lica i sl. Dalje, ukoliko postoji razlika između tržišne cene i ugovorene cene, ona se iskazuje u poreskom bilansu u delu namenjenom za iskazivanje utvrđenih kapitalnih dobitaka/gubitka, a ne u delu koji se odnosi na korekcije po osnovu tranfernih cena. Dakle, tržišna cena se utvrđuje samo za potrebe kapitalnog dobitka/gubitka, a ne vrši se korekcija prihoda i rashoda po osnovu transfernih cena.
 7. Supružnici preduzetnici smatraju se povezanim licima, a transakcije između njih predstavljaju transakcije koje podležu pravilima o transfernim cenama. Npr. preduzetnik koji je odobrio zajam u obavezi je da utvrdi kamatu po principu van dohvata ruke.
 8. Ukoliko je učešće fizičkog lica u pravnom licu A niže od 25%, dato pravno lice se ne smatra povezanim licem sa pravnim licem B čiji je 100% vlasnik bračni drug, roditelj ili drugo povezano lice sa fizičkim licem osnivačem pravnog lica A. Data pravna lica nemaju obaveza u smislu transfernih cena po osnovu međusobno odobrenih zajmova i/ili drugih transakcija.