Obrasci

Poreske prijave

prijava za evidentiranje obveznika poreza na dodatu vrednost preuzmi

overeni potpisi lica ovlašćenih za zastupanje preuzmi

zahtev za brisanje iz evidencije obveznika pdv preuzmi

prijava za evidentiranje poslodavca preuzmi

poreska prijava za akontaciono-konačno utvrđivanje poreza na dobit za pravna lica za period preuzmi

ovlašćenje za upotrebu elektronskog servisa preuzmi

potvrda o rezidentnosti preuzmi

zahtev za izdavanje poreskog uverenja o izmirenim obavezama preuzmi

prijava za evidentiranje poslodavca preuzmi

poreski bilans obveznika poreza na dobit pravnih lica za period preuzmi

poreski bilans obveznika poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti preuzmi

poreski prijava za akontaciono-konačno utvrđivanje poreza na dobit pravnih lica preuzmi

poreski prijava za akontaciono-konačno utvrđivanje poreza na prihode od samostalne delatnosti za periodpreuzmi

poreski prijava za akontaciono-konačno utvrđivanje poreza na prihode od samostalne delatnosti i doprinosa za obavezno socijalno osigruranje za period preuzmi

poreski prijava o obračunatom i plaćenom porezu na dobit po odbitku na naknadu koju po osnovu prometa sekundarnih sirovina i otpaada ostvaruju rezidentna i nerezidenta pravna lica za tromesečje preuzmi

samoinicijativno prijavljivanje preuzmi

Obrasci iz područja rada i radnih odnosa

prijava podataka za utvrđivanje staža osiguranja, zarade, naknade zarade, odnosno osnovice osiguranja i visine uplaćenog doprinosa preuzmi

prijava podataka za utvrđivanje staža osiguranja, zarade, naknade zarade, osnovice osituranja i visine uplaćenog doprinosa za određenu godinu za osiguranike samostalnih delatnosti i poljoprivrednikepreuzmi

prijava podataka za utvrđivanje staža, osiguranja, zarade, naknade zarade, odnosno osnovice osiguranja i visine uplaćenog doprinosa za više lica za određenu godinu za osiguranike zaposlene preuzmi

prijava podataka za utvrđivanje staža osiguranja, osnovice osiguranja i visine uplaćenog doprinosa za više lica za određenu godinu za osiguranike samostalnih delatnosti i poljoprivrednike i osnovice osiguranja za osiguranike zaposlene preuzmi

prijava o uplati dorinosa po osnovu ugovorene naknade, odnosno naknade po osnovu ugovora o dopunskom radu preuzmi

prijava o uplati doprinosa za više lica po osnovicu ugovorene naknade, po osnovu ugovora o dopunskom radu i visini te naknade isplaćene u određenoj godini preuzmi

centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja - ovlašćenje preuzmi

prijava o uplati doprinosa po osnovu ugovorene naknade, odnosno naknade po osnovu ugovora o ponuskom radu i visini te naknade preuzmi

spisak obračunatih - isplaćenih naknada zarada preuzmi

potvrda o porastu - smanjenju zarada kod poslodavca za (naredna) usklađivanja osnova za naknadu zarede zaposlenog preuzmi

potvrda o kretanju (porastu-smanjenju) zarada kod poslodavca za prvo usklađivanje osnova za naknadu zarade zaposlenog preuzmi

potvrda o ostavrenoj zaradi za utvrđivanje osvona za obračun naknade zarade preuzmi

nalog za službeno putovanje preuzmi

ugovor o radu preuzmi

pravilnik o radu preuzmi

Pravilnici

pravilnik o reklamaciji preuzmi

pravilnik o sadržaju obračuna zarade preuzmi

Komunalne takse

prijava za utvrđivanje naknade za korišćenje građevinskog zemljištapreuzmi

prijava za utvrđivanje lokalne komunalne taksepreuzmi

prijava za utvrđivanje naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine za korišćenje nepokretnosti za obavljanje poslovne delatnostipreuzmi

Ostala akta i obrasci

primer odluka o obrazovanju ogrankapreuzmi

primer ugovora o pozajmici osnivačapreuzmi