Obrasci

  • prijava za evidentiranje obveznika poreza na dodatu vrednost preuzmi

   overeni potpisi lica ovlašćenih za zastupanjepreuzmi

   zahtev za brisanje iz evidencije obveznika pdvpreuzmi

   prijava za evidentiranje poslodavcapreuzmi

   poreska prijava za akontaciono-konačno utvrđivanje poreza na dobit za pravna lica za period preuzmi

   ovlašćenje za upotrebu elektronskog servisapreuzmi

   potvrda o rezidentnostipreuzmi

   zahtev za izdavanje poreskog uverenja o izmirenim obavezamapreuzmi

   prijava za evidentiranje poslodavcapreuzmi

   poreski bilans obveznika poreza na dobit pravnih lica za period preuzmi

   poreski bilans obveznika poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti preuzmi

   poreski prijava za akontaciono-konačno utvrđivanje poreza na dobit pravnih licapreuzmi

   poreski prijava za akontaciono-konačno utvrđivanje poreza na prihode od samostalne delatnosti za periodpreuzmi

   poreski prijava za akontaciono-konačno utvrđivanje poreza na prihode od samostalne delatnosti i doprinosa za obavezno socijalno osigruranje za periodpreuzmi

   poreski prijava o obračunatom i plaćenom porezu na dobit po odbitku na naknadu koju po osnovu prometa sekundarnih sirovina i otpaada ostvaruju rezidentna i nerezidenta pravna lica za tromesečjepreuzmi

   samoinicijativno prijavljivanjepreuzmi

  • prijava podataka za utvrđivanje staža osiguranja, zarade, naknade zarade, odnosno osnovice osiguranja i visine uplaćenog doprinosapreuzmi

   prijava podataka za utvrđivanje staža osiguranja, zarade, naknade zarade, osnovice osituranja i visine uplaćenog doprinosa za određenu godinu za osiguranike samostalnih delatnosti i poljoprivrednikepreuzmi

   prijava podataka za utvrđivanje staža, osiguranja, zarade, naknade zarade, odnosno osnovice osiguranja i visine uplaćenog doprinosa za više lica za određenu godinu za osiguranike zaposlenepreuzmi

   prijava podataka za utvrđivanje staža osiguranja, osnovice osiguranja i visine uplaćenog doprinosa za više lica za određenu godinu za osiguranike samostalnih delatnosti i poljoprivrednike i osnovice osiguranja za osiguranike zaposlenepreuzmi

   prijava o uplati dorinosa po osnovu ugovorene naknade, odnosno naknade po osnovu ugovora o dopunskom radupreuzmi

   prijava o uplati doprinosa za više lica po osnovicu ugovorene naknade, po osnovu ugovora o dopunskom radu i visini te naknade isplaćene u određenoj godinipreuzmi

   centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja - ovlašćenjepreuzmi

   prijava o uplati doprinosa po osnovu ugovorene naknade, odnosno naknade po osnovu ugovora o ponuskom radu i visini te naknadepreuzmi

   spisak obračunatih - isplaćenih naknada zaradapreuzmi

   potvrda o porastu - smanjenju zarada kod poslodavca za (naredna) usklađivanja osnova za naknadu zarede zaposlenogpreuzmi

   potvrda o kretanju (porastu-smanjenju) zarada kod poslodavca za prvo usklađivanje osnova za naknadu zarade zaposlenogpreuzmi

   potvrda o ostavrenoj zaradi za utvrđivanje osvona za obračun naknade zaradepreuzmi

   nalog za službeno putovanjepreuzmi

   ugovor o radupreuzmi

   pravilnik o radupreuzmi

  • pravilnik o reklamacijipreuzmi

   pravilnik o sadržaju obračuna zarade preuzmi

  • prijava za utvrđivanje naknade za korišćenje građevinskog zemljištapreuzmi

   prijava za utvrđivanje lokalne komunalne taksepreuzmi

  • primer odluka o obrazovanju ogrankapreuzmi

   primer ugovora o pozajmici osnivačapreuzmi