LIKVIDACIJA DRUŠTVA

Likvidacija društva se može sprovesti kada društvo ima dovoljno sredstava za namirenje svih svojih obaveza, a Odluku o pokretanju likvidacije donosi skupština članova društva.

Likvidacija počinje danom registracije odluke o likvidaciji i objavljivanjem oglasa o pokretanju likvidacije na APR-u. Odlukom se imenuje likvidacioni upravnik (i isti se registruje u APR-u). Ukoliko društvo ne imenuje likvidacionog upravnika, zakonski zastupnici postaju likvidacioni upravnici.

Likvidacioni upravnik je dužan da poznatim poveriocima uputi pisano obaveštenje o pokretanju likvidacije društva, najkasnije u roku od 15 dana od dana početka likvidacije društva, kao i da objavi Oglas o pokretanju likvidacije.

Oglas o pokretanju likvidacije objavljuje se na APR-u u trajanju od 90 dana i sadrži naročito: poziv poveriocima da prijave svoja potraživanja; adresu sedišta društva, odnosno adresu za prijem pošte na koju poverioci dostavljaju prijave potraživanja; upozorenje da će potraživanja poverilaca biti prekludirana ako ih poverioci ne prijave najkasnije u roku od 30 dana od dana isteka perioda trajanja oglasa. Ako društvo tokom perioda trajanja oglasa o pokretanju likvidacije i roka za prijavu potraživanja promeni adresu sedišta ili adresu za prijem pošte, taj rok ponovo počinje da teče od dana registracije te promene.

Poverioci čije je potraživanje utvrđeno izvršnom ispravom i poverioci u vezi sa čijim potraživanjem protiv društva počne da teče parnica do početka likvidacije nemaju obavezu prijavljivanja potraživanja, a njihova potraživanja se smatraju prijavljenim.

Društvo je dužno da sve prispele prijave potraživanja, kao i potraživanja utvrđena izvršnom ispravom i potraživanja u vezi sa kojima teče parnica evidentira u listu prijavljenih potraživanja i da sačini listu priznatih i osporenih potraživanja. Društvo može, u roku od 30 dana od dana prijema prijave potraživanja, osporiti potraživanje poverioca, u kom slučaju je obavezno da o tome u istom roku obavesti poverioca uz obrazloženje, pri čemu ne može osporavati potraživanja poveriocima čija su potraživanja utvrđena izvršnom ispravom. Potraživanja nastala nakon pokretanja likvidacije ne prijavljuju se i moraju se namiriti do okončanja likvidacije.

Likvidacioni upravnik u roku od 30 dana od dana početka likvidacije sastavlja početni likvidacioni bilans i podnosi ga skupštini društva na usvajanje (koja ga usvaja najkasnije u roku od 30 dana).

Početni likvidacioni izveštaj likvidacionog upravnika sastavlja se najranije 90 dana, a najkasnije 120 dana od dana početka likvidacije i u istom roku se podnosi skupštini na usvajanje (koja ga usvaja u roku od 30 dana). Ovaj dokument sadrži: listu prijavljenih potraživanja; listu priznatih potraživanja; listu osporenih potraživanja sa obrazloženjem osporavanja; podatak da li je imovina društva dovoljna za namirenje svih obaveza društva, uključujući i osporena potraživanja; neophodne radnje za sprovođenje likvidacije; vreme predviđeno za završetak likvidacije; druge činjenice od značaja za sprovođenje likvidacije.

Usvojeni početni likvidacioni izveštaj registruje se u APR-u, a pre njegove registracije ne može se otpočeti sa plaćanjima radi namirenja poverilaca niti sa isplatama članovima društva (osim plaćanja obaveza iz tekućeg poslovanja društva).

Likvidacioni upravnik u toku likvidacije podnosi skupštini društva godišnje likvidacione izveštaje o svojim radnjama, sa obrazloženjem razloga zbog kojih se likvidacija nastavlja, a nije završena, najkasnije u roku od tri meseca po isteku svake poslovne godine. Godišnji likvidacioni izveštaji se registruju u APR-u.

Za vreme likvidacije društva ne isplaćuje se učešće u dobiti, odnosno dividende niti se imovina društva raspodeljuje članovima društva pre isplate svih potraživanja poverilaca.

U toku likvidacije društvo može obustaviti likvidaciju i nastaviti sa poslovanjem, po odluci skupštine društva, a u slučaju da je društvo namirilo u potpunosti sve poverioce, da nije otkazalo ugovor o radu bilo kom zaposlenom po osnovu likvidacije niti otpočelo sa isplatama članovima društva.

Nakon isplate poverilaca likvidacioni upravnik sastavlja, a skupština društva usvaja:

  1. završni likvidacioni bilans;
  2. izveštaj o sprovedenoj likvidaciji;
  3. pisanu izjavu da je uputio obaveštenje svim poznatim i da su sve obaveze društva po osnovu prijavljenih potraživanja i potraživanja koja se smatraju prijavljenim izmirene u potpunosti i da se protiv društva ne vode drugi postupci;
  4. predlog odluke o raspodeli likvidacionog ostatka društva.

Imovina društva koja preostane posle izmirenja svih obaveza društva (likvidacioni ostatak) raspodeljuje se članovima društva srazmerno njihovim udelima u skladu sa odlukom o raspodeli likvidacionog ostatka (ako osnivačkim aktom ili jednoglasnom odlukom članova nije drugačije određeno).

Likvidacija se okončava donošenjem Odluke skupštine društva o okončanju likvidacije, nakon čega se društvo se briše iz registra privrednih subjekata.