DA LI JE MOGUĆA RETROAKTIVNA KOREKCIJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA RANIJE GODINE U ODNOSU NA POSLEDNJU IZVEŠTAJNU GODINU I DA LI SE TAKVI IZVEŠTAJI DOSTAVLJAJU APR-U?

Članom 49. stav 1. Zakona o računovodstvu ("Sl. glasnik RS", br. 62/2013), propisano je da se Pravilnik o bližim uslovima i postupku prijema, kontrole, registracije, obrade i objavljivanja finansijskih izveštaja i podataka o bonitetu pravnih lica i preduzetnika, kao i davanju podataka iz tih izveštaja ("Sl. glasnik RS", br. 2/2010 i 102/2010 - dalje: Pravilnik), primenjuje do sastavljanja finansijskih izveštaja za 2014. godinu. Ovim pravilnikom (član 3. stav 1.) propisano je da Agencija za privredne registre prima redovne godišnje i konsolidovane finansijske izveštaje za poslednju izveštajnu godinu, kao i vanredne finansijske izveštaje za tekuću godinu u skladu sa odredbama Zakona.

Odredbama člana 12a Pravilnika, propisano je da je zamena finansijskih izveštaja, odnosno dokumentacije koja se podnosi uz finansijske izveštaje moguća najkasnije do isteka naredne godine, u odnosu na godinu na koju se ovi dokumenti odnose. U paragrafu 42. Međunarodnog računovodstvenog standarda (MRS) 8, propisano je da entitet vrši retrospektivnu korekciju materijalno značajnih grešaka iz prethodnog perioda u prvom setu finansijskih izveštaja odobrenom za objavljivanje nakon otkrivanja tih grešaka tako što će:

(a) prepraviti uporedne iznose za prezentovan(e) raniji(e) period(e) u kojem(ima) su se greške dogodile; ili

(b) ako se greška dogodila pre najranijeg prezentovanog prethodnog perioda, prepraviti početna stanja sredstava, obaveza i kapitala za najraniji prezentovani prethodni period.

Paragrafom 40.A. Međunarodnog računovodstvenog standarda (MRS) 1, propisana je obaveza prikazivanja trećeg izveštaja o finansijskoj poziciji na datum početka prethodnog perioda, u slučaju kada se, između ostalog, vrši retrospektivno prepravljanje stavki u finansijskim izveštajima, koje ima materijalno značajan efekat na informacije u izveštaju o finansijskoj poziciji na početku prethodnog perioda.

Shodno prethodno navedenom, privredno društvo bi trebalo da ispravku nastale greške u svojim finansijskim izveštajima za ranije godine u odnosu na poslednju izveštajnu godinu izvrši adekvatnim korekcijama u poslovnim knjigama tekućeg perioda, odnosno prilikom sastavljanja finansijskih izveštaja za 2014. godinu, uz odgovarajuću prezentaciju i obelodanjivanje grešaka iz prethodnog perioda, uključujući i iznos korekcija na početku najranijeg prezentovanog prethodnog perioda u smislu MRS 8 i MRS 1 (u ovom slučaju za uporednu 2013. godinu).

Napomena: Izvod iz Mišljenja Ministarstva finansija iz oktobra 2014.godine.