SASTAVLJANJE IZVEŠTAJA O TOKOVIMA GOTOVINE ZA 2014.GODINU

Sastavljanje Izveštaja o tokovima gotovine za 2014. godinu je po prvi puti i obaveza malih preduzeća. Dakle, veliki broj firmi i njihovih knjigovođa prvi put ove godine sastavlja ovaj izveštaj. Stoga, cilj teksta koji sledi jeste da olakša knjigovođama i približi im ovaj izveštaj.

Izveštaj o tokovima gotovine sastavlja se u skladu sa Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge i preduzetnike, kao i prema smernicama iz Međunarodnog računovodstvenog standarda - MRS 7 Izveštaj o tokovima gotovine i Odeljka 7 Izveštaj o tokovima gotovine MSFI za MSP.

Tokovima gotovine smatraju se naplate i isplate u gotovini i gotovinskim ekvivalentima preko poslovnih računa i deviznog računa, kao i kompenzacije, asignacije i cesije sprovedene preko računa. Dakle, negotovinske transakcije koje ne podrazumevaju priliv ili odliv novca sa računa se ne uzimaju pri sastavljanju ovog izveštaja (npr. finansijski lizing kao vid sticanja sredstava). Prilivi i odlivi gotovine utvrđuje se iz evidencije o prilivima i odlivima na tekućim i deviznim računima i u blagajni. Prenos u okviru istog pravnog lica između računa ne predstavlja tok gotovine.

Izveštaj o tokova gotovine sastavlja se primenom direktnog metoda, pa se tako tok gotovine iz poslovnih aktivnosti utvrđuje na osnovu bruto priliva i odliva gotovine, i to:

Tokovi gotovine iz poslovnih aktivnosti

Tokovi gotovine iz poslovnih aktivnosti se odnosne na osnovne aktivnosti društva koje stvaruju prihode. Tako su prilivi iz poslovnih aktivnosti: primljene kamate iz poslovnih aktivnosti, prodaja i primljeni avansi, ostali prilivi iz redovnog poslovanja i dr. Primeri odliva gotovine iz poslovnih aktivnosti: isplate dobavljačima, zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi, porez na dobit, plaćene kamate i dr.

AOP 3002 - Prodaja i primljeni avansi - računa se na sledeći način: prihodi od prodaje (grupe 60 i 61) uvećani za pripadajući PDV, umanjeni za povećanje grupa 20, 21 i smanjenje računa 430; ili uvećani za smanjenje grupa 20, 21 i povećanje računa 430.

AOP 3003 - Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti - računa se na sledeći način: deo računa 660 i 661 koji se odnosi na kamate i računa 662 umanjen za povećanje računa 220 ili uvećan za smanjenje računa 220 koji se odnosi na kamate iz poslovnih aktivnosti.

AOP 3004 - Ostali prilivi iz redovnog poslovanja - stanje na računima 640, 641, 650, 651, 652 i 659 uvećano za PDV, uvećano za smanjenje na odgovarajućim računima grupa 21 i 22; odnosno umanjeno za povećanje.

AOP 3006 - Isplate dobavljačima i dati avansi- stanje na računima grupa 50, 51, 53 i deo 55 uvećano za povećanje zaliha i datih avansa i smanjenje obaveza prema dobavljačima; ili umanjeno za smanjenje zaliha i datih avansa i povećanje obaveza prema dobavljačima. Može se izračunati i sabiranjem dugovnog prometa računa 431 do 439 i dugovnog prometa sa računa 150, korigovano za potražni saldo računa 439 (ako su ovde sprovedena knjiženja obaveze za izdate čekove i izdate menice, stavom 43/439).

AOP 3007 - Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi - troškovi bruto zarada, naknada i drugih ličnih rashoda (grupa 52) uvećani za smanjenje obaveza za zarade, naknade i poreze i doprinose; odnosno umanjeni za povećanje obaveza. Drugi način izračunavanja jeste sabiranjem dugovnih prometa na računu grupe 45 - Obaveze po osnovu zarada i naknada zarada.

AOP 3008 - Plaćene kamate – računa se na sledeći način: deo računa 560 i 561 koji se odnosi na kamate i računa 562 uvećan za smanjenje na računu 460; odnosno umanjen za povećanje na računu 460.

AOP 3009 - Porez na dobit – predstavlja dugovni promet na računu 481 - Obaveze za porez iz rezultata.

AOP 3010 - Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda - dugovni promet grupe 47, umanjen za prethodni PDV (grupa 27) i dugovni promet grupe 48 (osim 481) po osnovu isplata poreza, akciza, carina i dr.

Tokovi gotovine iz aktivnosti investiranja

Investicione aktivnosti predstavljaju sticanje i otuđivanje dugoročnih sredstava i drugih investicija koje ne spadaju u ekvivalente gotovine. Primeri priliva gotovine iz investicionih aktivnosti: neto priliv od prodaje akcija i udela, prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava, neto prilivi od ostalih finansijskih plasmana, primljene kamate, primljene dividende, gotovinske isplate za terminske ugovore, forvarde, ugovore sa opcijom i svop ugovore osim kad se ti ugovori drže za svrhe trgovanja ili poslovanja, ili se plaćanja klasifikuju kao finansijske aktivnosti. Primeri odliva gotovine iz investicionih aktivnosti: neto odlivi od kupovine akcija i udela, kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava, neto odlivi od ostalih finansijskih plasmana, gotovinska primanja od fjučersa, forvarda, ugovora sa opcijom i svop ugovora, osim kad se ti ugovori drže za svrhe preprodaje ili trgovanja ili se primanja klasifikuju kao aktivnosti finansiranja.

AOP 3014 - Prodaja akcija i udela (neto prilivi) - unosi se podatak samo ako je priliv veći od odliva; u suprotnom, neto odliv se unosi na poziciji AOP 3020 - Kupovina akcija i udela (neto odliv). U odnos se stavlja stanje na kraju i početku perioda na računima 040, 041 i i dodaje se potražni promet na računu 672 - Dobici od prodaje učešća i hartija od vrednosti. Kada je stanje na kraju na ovim računima manje od početnog stanja, ostvaren je priliv od prodaje udela i akcija, na koji se dodaje priliv na računu 672. Ako je došlo do povećanja krajnjeg stanja na računima 040, 041 i 042 u odnosu na početno stanje, došlo je do odliva gotovine za kupljene akcije i udele i tada se taj podatak unosi u AOP 3020.

AOP 3015 - Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava - iznos smanjenja na računima grupa 01 i 02 (po osnovu prodaje osnovnih sredstava) uvećava se za iznos sa računa 670 i 671 (kapitalni dobici) i umanjuje za iznos sa računa kapitalnih gubitaka računi 570 i 571.

AOP 3016 - Ostali finansijski plasmani (neto prilivi) - iznos primljene gotovine u toku obračunskog perioda po osnovu prodaje kratkoročnih i dugoročnih finansijskih plasmana, umanjen za izvršene isplate radi sticanja tih plasmana. Uzima se smanjenje stanja na računima grupe 23 na kraju perioda u odnosu na početno stanje kao i smanjenje stanja na računima 043-046 i 048.

AOP 3017 - Primljene kamate iz aktivnosti investiranja - uzima se deo računa 660 i 661 koji se odnosi na kamatu, korigovano za promenu stanja na računu 220 za kamatu.

AOP 3018 - Primljene dividende - deo stanja na računima 660, 661 koje se odnose na dividende koriguju se za promenu stanja na računu 220 za dividendu.

Pod oznakom AOP 3021 - Kupovina nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava - povećanje na računima grupa 01 i 02 nastalo pribavljanjem nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava, uz uslov da je izvršeno plaćanje dobavljačima.

AOP 3022 - Ostali finansijski plasmani (neto odlivi) - pozitivna razlika stanja na kraju i na početku perioda račun od 043 do 046 i 048, i računa od 230 do 236 i 238.

Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja

Aktivnosti finansiranja rezultuju promenama veličine i strukture kapitala i zaduživanja društva. Primeri priliva gotovine iz aktivnosti finansiranja: povećanje osnonvnog kapitala, neto prilivi od dugoročnih i kratkoročnih kredita, prilivi gotovine od emitovanja obveznica, zajmova, zapisa, menica, hipoteka i drugih kratkoročnih ili dugoročnih pozajmljivanja, ostale dugoročne i kratkoročne obaveze. Odlivi gotovine su: otkup sopstvenih akcija i udela, neto odlivi od dugoročnih i kratkoročnih kredita i ostalih obaveza, odlivi gotovine po osnovu obveznica, zajmova, zapisa, menica, hipoteka i drugih kratkoročnih ili dugoročnih pozajmljivanja, finansijski lizing i isplaćene dividende.

AOP 3026 - Uvećanje osnovnog kapitala - povećanje na računima grupe 30 i računa 306 - Emisiona premija.

AOP 3027 - Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi) - povećanje stanja na računima grupa 41 i 42 koje se utvrđuje kao razlika između stanja na kraju perioda i stanja na početku godine.

AOP 3042 - Otkup sopstvenih akcija i udela - povećanje stanja na računima 047 i 237.

AOP 3033 - Dugoročni krediti (odlivi) - smanjenje na računima grupe 41.

AOP 3034 - Kratkoročni krediti (odlivi) - smanjenje na računima grupe 42.

AOP 3035 - Ostale obaveze (odlivi) - iznos odliva gotovine po osnovu otplate drugih obaveza, umanjen za iznos novih obaveza u toku obračunskog perioda.

AOP 3036 - Finansijski lizing - promet dugovne strane računa 416, pod uslovom da je na njoj knjižena samo otplata po osnovu lizinga.

AOP 3037 - Isplaćene dividende - promet dugovne strane računa 461- Obaveze za dividende odnosno umanjenje računa 340 - Neraspoređeni dobitak ranijih godina.

Zaključivanje Izveštaja o tokovima gotovine

Gotovina na kraju obračunskog perioda se dobija kada se neto prilivi gotovine uvećaju za početno stanje gotovine i pozitivne realizovane kursne razlike po osnovu preračuna gotovine i od njih oduzmu neto odlivi gotovine i realizovane negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine.

AOP 3044 - Gotovina na početku obračunskog perioda - iznos gotovine na 1. januar prethodne i tekuće godine. Iznos mora da odgovara iznosu na poziciji AOP 068 iz kolone 6 (prethodna godina) Bilansa stanja.

AOP 3045 - Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine - iznos realizovanih pozitivnih kursnih razlika na dan bilansa.

AOP 3046 - Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine - iznos realizovanih negativnih kursnih razlika na dan bilansa.

AOP 3047 - Gotovina na kraju obračunskog perioda - iznos gotovine na kraju obračunskog perioda (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046). Ova pozicija mora da bude jednaka iznosu na poziciji Gotovina i gotovinski ekvivalenti iz Bilansa stanja AOP 068 kolona 5.