Blog

Postupak naknadne izmene poreske osnovice kod pdv-a

Ministarstvo finansija je pravilnikom preciziralo postupak za obveznike PDV-a u slučaju naknadne izmene poreske osnovice. Naime, isporučilac dobara dužan je da izda dokument o smanjenju PDV-a (npr.knjižno odobrenje) u sledećim slučajevima: naknadno odobreni popust kasa skonto, dobra kojima je istekao ili ističe rok trajanja, raskid ugovora, vraćanje dobara zbog neodgovarajućeg kvaliteta, promene cene.

Ukoliko se radi o povraćaju neprodatih dobara kojima nije istekao period uobičajene upotrebe, odnosno kojima nije istekao ili ne ističe rok trajanja određen od strane proizvođača, ne smatra se da je došlo do smanjenja osnovice, što znači da u ovom slučaju obveznik PDV-a koji je izvršio promet dobara ne može ispostaviti knjižno...

saznaj više

Pravo na naknadu troškova za prevoz

Zakon o radu utvđuje pravo zaposlenog na naknadu troškova za prevoz. Međutim, uslove i kriterijume ovih prava propisuje poslodavac svojim opštim aktom ili ugovorom o radu.

Ako poslodavac ne utvrdi aktima kriterijume za isplatu ove naknade (na primer udaljenost od radnog mesta), znači da je prihvatio pokriće ovih troškova bez obzira na udaljenost. U slučaju da je poslodavac organizovao prevoz zaposlenog od kuće do posla, zaposleni nema pravo na ovu naknadu, po članu 118 Zakona o radu. Ako zaposleni nije radio određeni broj dana u mesecu ima pravo na srazmernu naknadu ovih troškova za dane kada je radio.

Iznos neoporezive naknade utvrđen je do cene mesečne prevozne karte (za određenu zonu) u Javnom saobraćaju, a maksimalno do 3.612 dinara.

Najniža mesečna osnovica doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u 2015.godini

Najniža mesečna osnovica doprinosa utvrđuje se od strane ministra finansija, a prema članu 37. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Sl. glasnik RS", br. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14).

Najniže osnovice za plaćanje doprinosa u 2015. godini (minimalna zarada tj. “minimalac”) date su u tabeli (po periodima):

saznaj više

Zakon o zaštiti uzbunjivača je stupio na snagu 5.juna 2015. godine. Šta to znači za poslodavce?

Ovaj zakon reguliše „uzbunjivanje” tj. otkrivanje informacije o kršenju propisa, kršenju ljudskih prava, vršenju javnog ovlašćenja protivno svrsi, opasnosti po život, javno zdravlje, bezbednost, životnu sredinu, kao i radi sprečavanja štete velikih razmera. Takođe, Zakon reguliše zaštitu fizičkih lica koja izvrše uzbunjivanje u vezi sa svojim zaposlenjem, korišćenjem usluga državnih i drugih organa, poslovnom saradnjom i slično.

Svaki poslodavac je u obavezi da:

 • svim radno angažovanim licima dostavi pisano obaveštenje o pravima iz Zakona;
 • odredi lice ovlašćeno za prijem informacije i vođenje postupka u vezi sa uzbunjivanjem.
saznaj više

Troškovi ulaganja u zakupljeni prostor

U tekstu koji sledi objašnjenje su neke od situacija vezanih za ulaganje u poslovni prostor i poreski aspekt datih ulaganja:

 1. Ulaganja koje društvo ima u zakupljeni proslovni prostor koja se u bilansu uspeha priznaju kao rashodi, priznaju se i u poreskom bilansu, osim u slučaju kada su u pitanju troškovi koji nisu nastali u svrhu obavljanja poslovne delatnosti ili u slučaju da ne postoje dokumenta o datim troškovima.
  U slučaju da ugovor o zakupu ne predviđa ulaganje zakupca, troškovi ulaganja se svakako mogu dokumentovati računima izvođača radova ili ugovorom sa izvođačem, računima drugih dobavljača i sl.
 2. 2. Prema Mišljenju Ministarstva finansija...
saznaj više

Povraćaj više plaćenog poreza usled naknadne dostave potvrde o rezidentnosti

Kada nerezident ostvari dividendu od rezidenta Republike Srbije, ona se oporezuje primenom stope po odbitku od 20%, osim u slučaju kada postoji ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja – kada nerezident dokazuje status rezidenta države sa kojom Srbija ima potpisan navedeni ugovor kojim je ugovorena niža stopa poreza.

Ukoliko domaće pravno lice (isplatilac dividende) ne raspolaže potvrdom o rezidentnosti u momentu isplate dividende, u obavezi je da primeni stopu poreza od 20%. Ipak, ukoliko naknadno nerezident dostavi potvrdu o rezidentnosti nadležnom poreskom organu, razlika između više plaćenog poreza i poreza koji bi bio plaćen u slučaju da je nerezident u momentu isplate prihoda imao i dostavio društvu (isplatiocu) potvrdu...

saznaj više

Transferne cene – odgovori na neke dileme

Obzirom na složenost materije transfernih cena i brojnih dilema, u daljem tekstu navedene su neke od najčešćih situacija vezanih za datu tematiku.

 1. Ukoliko pravno lice proda svoje osnovno sredstvo, npr.mašinu ili službeno vozilo, povezanom licu (povezno lice prema članu 59. Zakona o porezu na dobit pravnih lica) po vrednosti koja je niža od 8 miliona dinara, društvo sastavlja Izveštaj o transfernim cenama u skraćenom obliku i ne vrši korekciju u poreskom bilansu. Izveštaj u skraćenom obliku sadrži podatke o vrednosti transakcije, povezanom licu i opis transakcije. Ukoliko, pak, vrednost transakcije iznosi više od 8 miliona dinara, to pravno lice mora da utvrdi cenu datog osnovnog sredstva po principu „van dohvata ruke“...
 2. saznaj više

Transferne cene i izrada studije o transfernim cenama

Transferne cene su cena nastale u vezi sa transakcijama među povezanim licima. Društva su dužna da transakcije sa povezanim licima prikažu u svom poreskom bilansu.

Povezana lica su fizička ili pravna lica koja mogu kontrolisati ili značajno uticati na odluke društva, odnosno koja imaju 25% ili više udela ili akcija ili glasova u organima upravljanja društva. Takođe, povezanim licima smatraju se i pravna lica u kojima ista pravna ili fizička lica učestvuju u upravljanju, kapitalu ili kontroli, kao i bračni ili vanbračni drug, potomci, usvojenici i potomci usvojenika, roditelji, usvojioci, braća i sestre i njihovi potomci, dedovi i babe i njihovi potomci, kao i braća i sestre i roditelji bračnog ili vanbračnog druga. Svako nerezidentno pravno lice...

saznaj više

Produžen rok za dostavljanje izveštaja za statističke potrebe apr-u

Agencija za privredne registre objavila je 4.februara na svom sajtu obaveštenje da je rok za dostavljanje izveštaja za statističke potrebe za 2014. godinu produžen do 31. marta 2015. godine.

Razlog produženja roka jeste neophodnost uspostavljanja novog informacionog sistema APR-a. Prema saopštenju Agencije, očekuje se da do 28. februara informacioni sistem i uputstva za njegovu primenu budu na raspolaganju obveznicima.

U saopštenju se, takođe, podsećaju zakonski zastupnici da je neophodno da obezbede kvalifikovani elektronski potpis kako bi finansijski izveštaj kao elektronski dokument bio potpisan u skadu sa najnovijim propisima.

Kamata za neblagovremeno plaćene i više plaćene poreze i druge javne prihode

Kamata za neblagovremeno plaćeni porez i ostale javne prihode iznosi 18%. Ova stopa utvrđuje se svakog meseca, a u zavisnosti od kretanja referentne kamatne stope.

Kamata se utvrđuje na sledeći način: godišnja referentna kamatna stopa + 10%.

Referentna kamatna stopa trenutno iznosi 8%, a ponovo se utvrđuje 12.februara 2015.godine.

Obračun kamate na dugovani porez i sporedna poreska davanja, osim kamate, vrši se počev od narednog dana od dana dospelosti, bez pripisa kamate glavnici po isteku obračunskog perioda.

Na iznos više plaćenog poreza i ostalih poreskih davanja, osim kamate...

saznaj više

Naknada za zaštitu i unapređivanje životne sredine – novi namet

Odluka Grada Beograda o naknadi za zaštitu i unapređivanje životne sredine stupila je na snagu 1.januara 2015.godine. Obveznici plaćanja naknade su vlasnici nepokretnosti, odnosno zakupci u slučaju da se ona izdaje. Od obaveze su izuzeti (pored državnih organa i ogranizacija) i oni koji su obveznici plaćanja naknade za zagađivanje žitvotne sredine i naknade za zagađivanje područja od posebnog državnog interesa.

Nanada se plaća mesečno:

 1. za korišćenje stambenih zgrada i stanova za stanovanje iznosi 0,87 dinara/m²;
  Ovo se odnosi na prostore namenjene i podobne za stanovanje uključujući i DEO STAMBENOG PROSTORA KOJI SE KORISTI ZA OBAVLJANJE POSLOVNE DELATNOSTI. Naknadu u ovom slučaju...
saznaj više

Finansijske izveštaje i izveštaj za statističke potrebe potpisuje zastupnik odn. preduzetnik

Agenciji za privredne registre је objavila na svom sajtu obaveštenje u vezi sa potpisivanjem izveštaja za statističke potrebe i finansijskih izveštaja. Prema obaveštenju, navedene izveštaje potpisuju isključivo zakonski zastupnici, odnosno preduzetnik svojim kvalifikovanim elektronskim potpisom, koji su kao takvi upisani u registru. Neophodno je, dakle, da zakonski zastupnik odnosno preduzetnik pribave kvalifikovani elektronski potpis (preko MUP-a, Halcoma, Pošte Srbije, Privredne komore Srbije), kako bi mogli da potpišu finansijske izveštaje i izveštaje za statističke potrebe.

Izveštaji za statističke potrebe i finansijski izveštaji koje potpišu ostali zastupnici ili prokuristi...

saznaj više

Neoporezivi iznosi poreza koji važe od 1.2.2015.godine

Vlada је objavila usklađene dinarske neoporezive iznose poreza na dohodak građana koji stupaju na snagu 1.februara 2015.godine:

Pomoć u slučaju smrti zaposlenog, člana njegove porodice ili penzionisanog radnika
63.214 RSD

Stipendije i krediti učenika i studenata
10.837 RSD

Naknada za ishranu – hranarina koju sportistima amaterima isplaćuju amaterski sportski klubovi, u skladu sa zakonom kojim se uređuje sport
9.031 RSD

Neoporezivi iznos zarade
11.433 RSD

saznaj više

Sastavljanje izveštaja o promenama na kapitalu za 2014. godinu

Izveštaj o promenama na kapitalu za 2014.godinu sastavljaju i mala pravna lica, po prvi put. Ovaj izveštaj sastavlja se u skladu sa Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge i preduzetnike, Međunarodnim računovodstvenim standardom - MRS 1 Prezentacija finansijskih izveštaja, Međunarodnim računovodstvenim standardom - MRS 8 Računovodstvene politike, promene računovodstvenih procena i greške, Odeljkom 6 Izveštaj o promenama na kapitalu i Izveštaj o rezultatu i neraspoređenoj dobiti, MSFI za MSP, kao i Odeljkom 10 Računovodstvene politike, procene i greške MSFI za MSP.

U izveštaju treba prikazati kako ukupan zbirni rezultat za taj period (uz posebno iskazivanje iznosa koji se odnose na većinske...

saznaj više

Sastavljanje izveštaja o tokovima gotovine za 2014. godinu

Sastavljanje Izveštaja o tokovima gotovine za 2014. godinu je po prvi puti i obaveza malih preduzeća. Dakle, veliki broj firmi i njihovih knjigovođa prvi put ove godine sastavlja ovaj izveštaj. Stoga, cilj teksta koji sledi jeste da olakša knjigovođama i približi im ovaj izveštaj.

Izveštaj o tokovima gotovine sastavlja se u skladu sa Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge i preduzetnike, kao i prema smernicama iz Međunarodnog računovodstvenog standarda - MRS 7 Izveštaj o tokovima gotovine i Odeljka 7 Izveštaj o tokovima gotovine MSFI za MSP.

Tokovima gotovine smatraju se naplate i isplate u gotovini i gotovinskim ekvivalentima preko poslovnih računa i deviznog računa, kao i kompenzacije, asignacije i cesije...

saznaj više

Minimalna cena rada pri isplati zarade za decembar 2014.godine u januaru 2015.godine

Prema Zakonu o radu poslodavac isplaćuje minimalnu zaradu u visini koja se određuje na osnovu odluke o minimalnoj ceni rada koja važi za mesec u kojem se vrši isplata. Za period januar – decembar 2015.godine utvrđena je minimalna cena rada, bez poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, po radnom času u iznosu od 121 dinar, neto.

Dakle, prilikom isplate minimalne zarade za decembar 2014.godine u januaru 2015.godine, poslodavci su dužni da kao minimalnu cenu rada isplate iznos od 121 dinar po radnom času, neto. Minimalna neto zarada za decembar tako iznosi 22.264 dinara (184sati X 121rsd = 22.264), dok je minimalna bruto zarada 30.156,63 dinara.

Izmene zakona o porezu na dobit pravnih lica

Poslednjim izmenama Zakona o porezu na dobit pravnih lica iz decembra 2014.godine (Sl.Glasnik 142/14), utvrđene su sledeće novine:

Kao rashod u poreskom bilansu priznaju se (pored ranije postojećih) i izdaci za humanitarnu pomoć, odnosno otklanjanje posledica nastalih u slučaju vanredne situacije, a u zbirnom iznosu najviše do 5% od ukupnog prihoda.

Rokovi za podnošenje poreske prijave i poreski bilans kod likvidacije i stečaja su produženi, te su sada 60 dana od dana:

 1. otvaranja postupka likvidacije sa stanjem na dan otvaranja postupka likvidacije;
 2. okončanja postupka likvidacije sa stanjem na dan okončanja postupka likvidacije;
saznaj više

Oporezivanje prihoda fizičkih lica sistemom samooporezivanja

Sistem samooporezivanja podrazumeva da sam poreski obveznik obračunava porez na ostvareni prihod, popununi odgovarajuću poresku prijavu i plati porez koji je samostalno utvrdio, u propisanom roku.

Fizička lica samooporezivanjem plaćaju porez na prihode po osnovu:

 1. kapitalnih dobitaka;
 2. prihoda od kamate, od izdavanja nepokretnosti i davanja u zakup pokretnih stvari, od autorskih prava (i srodnih), drugih prihoda iz člana 85. Zakona o porezu na dohodak građana – ukoliko je date prihode isplatilo fizičko lice.

Dakle, ukoliko je prihode pod rednim brojem 2 isplatilo pravno lice ili preduzetnik, onda su ta lica u obavezi da obustave i uplate porez...

saznaj više

Porez na dividendu i učešće u dobiti – po kategorijama lica

Fizička lica – rezidenti i nerezidenti

Prema Zakonu o porezu na dohodak građana, stopa poreza na dividendu i učešće u dobiti iznosi 15%. Ova stopa se odnosi na fizička lica rezidente.

Na fizička lica nerezidente se takođe primenjuje ova stopa. Ukoliko postoji Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja sa zemljom čiji je rezident ostvario prihod od dividende u Srbiji, može se primeniti stopa iz datog Ugovora. Ukoliko nerezident želi da se primeni stopa poreza iz Ugovora, neophodno je da dokaže nerezidentnost overenom potvrdom o rezidentnosti. Potvrda o rezidentnosti podrazumeva: overen POR-2 obrazac (dostupan na sajtu Poreske uprave) ili overeni prevod potvrde o rezidentnosti na obrascu koji propisuje nadležni organ...

saznaj više

Porez na kapitalni dobitak – samooporezivanje

Kapitalni dobitak / gubitak

Kapitalni dobitak / gubitak je razlika između prodajne cene udela, hartija od vrednosti (akcija, obveznica i sl.) i prava i njihove nabavne cene, ostvarenu prodajom ili prenosom:

 • udela u kapitalu pravnih lica, akcija i ostalih hartija od vrednosti, uključujući i investicione jedinice, osim investicionih jedinica dobrovoljnih penzijskih fondova;
 • stvarnih prava na nepokretnostima;
 • autorskih prava, prava srodnih autorskom pravu i prava industrijske svojine.

Poreski obveznik

Fizičko lice i preduzetnik koji je izvršio...

saznaj više

Podnošenje zahteva poreskoj upravi za izdavanje poreskog uverenja

Poresko uverenje Vam može biti često potrebno - kako biste učestvovali na tenderu, podneli zahtev za kredit, izvršili transfer novca, upisali dete u vrtić, izvršili overu zdravstvene knjižice i slično. Zahtev za izdavanje poreskog uverenja se podnosi u pismenoj formi nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave (prema sedištu/prebivalištu). Za pravno lice zahtev podnosi zakonski zastupnik ili punomoćnik uz priloženo punomoćje koje ne mora biti overeno od strane nadležnog organa.

Zahtev sadrži sledeće obavezne elemente: podatke o podnosiocu zahteva (ime i prezime, JMBG, adresu stanovanja, naziv pravnog lica, PIB, matični broj sedište), period za koji se zahtev podnosi, naziv evidencije iz koje je potrebno dati podatke, svrhu podnošenja zahteva. Primer obrasca zahteva postoji...

saznaj više

Godišnji popis

U skladu sa Zakonom o računovodstvu, pravno lice odnosno preduzetnik je obavezan da vrši popis imovine i obaveza.

Pravna lica i preduzetnici dužni su, takođe, da pre sastavljanja finansijskih izveštaja, usaglase međusobna potraživanja i obaveze što se dokazuje odgovarajućom ispravom – IOS (poverilac dostavlja dužniku).

Popis vrši popisna komisija ili jedno lice (u slučaju malog pravnog lica), a Odluku o formiranju popisne komisije odnosno imenovanju lica donosi direktor. U komisiju za popis ne mogu biti određena lica koja rukuju odnosno koja su zadužena za imovinu koja se popisuje (npr.blagajnik, magacioner i sl.) i njihovi neposredni rukovodioci, kao ni lica koja vode analitičku evidenciju te imovine. Direktor odnosno lice koje on ovlasti odgovorno je za organizaciju i pravilnost popisa...

saznaj više

U pripremi su izmene zakona o sprečavanju pranja novca

Uprava za sprečavanje pranja novca je organizovala krajem oktobra 2014.g. raspravu o Izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma. Početkom 2015.godine očekuje se usvajanje izmena pomenutog zakona.

Zakon o sprečavanju pranja noca i finansiranja terorizma bitan je za lica koja se bave pružanjem računovodstvenih usluga i usluga poreskog savetovanja, kao i za sve ostale obveznike ovog zakona (menjačnice, banke, revizore, društva za upravljanje, društva za osiguranje, brokersko-dilerska društva, advokate, organizatore igara na sreću, lica koja obavljaju delatnost posredovanja u prometu nepokretnosti, faktoring i forfeting usluge i sl.).

Pomenuta pravna lica i preduzetnici...

saznaj više

Likvidacija društva

Likvidacija društva se može sprovesti kada društvo ima dovoljno sredstava za namirenje svih svojih obaveza, a Odluku o pokretanju likvidacije donosi skupština članova društva.

Likvidacija počinje danom registracije odluke o likvidaciji i objavljivanjem oglasa o pokretanju likvidacije na APR-u. Odlukom se imenuje likvidacioni upravnik (i isti se registruje u APR-u). Ukoliko društvo ne imenuje likvidacionog upravnika, zakonski zastupnici postaju likvidacioni upravnici.

Likvidacioni upravnik je dužan da poznatim poveriocima uputi pisano obaveštenje o pokretanju likvidacije društva, najkasnije u roku od 15 dana od dana početka likvidacije društva, kao i da objavi Oglas o pokretanju likvidacije.

Oglas o pokretanju likvidacije objavljuje se na APR-u u trajanju od 90 dana i sadrži...

saznaj više

Minimalna mesečna zarada od 1.1.2015.g. iznosiće 28.430,50 dinara

U septembru ove godine Vlada Republike Srbije donela je odluku da visina minimalne cene rada u Srbiji u 2015. godini iznosi 121 dinar po radnom času, bez poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje.

Ova odluka će se primenjivati od 1. januara 2015. godine. Ovo povećanje odraziće se na povećanje prosečne minimalne zarade, te će u narednoj godini minimalna mesečna zarada zaposlenog iznositi 28.430,50 dinara.

Da li je moguća retroaktivna korekcija finansijskih izveštaja za ranije godine u odnosu na poslednju izveštajnu godinu i da li se takvi izveštaji dostavljaju apr-u?

Članom 49. stav 1. Zakona o računovodstvu ("Sl. glasnik RS", br. 62/2013), propisano je da se Pravilnik o bližim uslovima i postupku prijema, kontrole, registracije, obrade i objavljivanja finansijskih izveštaja i podataka o bonitetu pravnih lica i preduzetnika, kao i davanju podataka iz tih izveštaja ("Sl. glasnik RS", br. 2/2010 i 102/2010 - dalje: Pravilnik), primenjuje do sastavljanja finansijskih izveštaja za 2014. godinu. Ovim pravilnikom (član 3. stav 1.) propisano je da Agencija za privredne registre prima redovne godišnje i konsolidovane finansijske izveštaje za poslednju izveštajnu godinu, kao i vanredne finansijske izveštaje za tekuću godinu u skladu sa odredbama Zakona...

saznaj više

Novine koje uvodi novi zakon o radu

Zakon o radu koji je stupio na snagu 29.jula 2014.godine doneo je dosta novina. Neke od značajnijih su:

 • Zaposleni ima pravo na korišćenje godišnjeg odmora nakon mesec dana neprekidnog rada
 • Tokom godišnjeg odmora zaposleni ima pravo na osnovnu zaradu uvećanu za minuli rad tokom tog meseca
 • Naknada zbog otkaza dobijenog kao tehnološki višak iznosi minimum zbir trećine zarade zaposlenog za svaku navršenu godinu rada kod aktuelnog poslodavca
 • Pravo na naknadu po osnovu minulog rada od 0,4% po godini rada važi isključivo kod aktuelnog poslodavca...
saznaj više

Osnivanje ogranka

Ogranak domaćeg privrednog društva nema svojstvo pravnog lica i predstavlja izdvojeni organizacioni deo društva preko koga se obavlja delatnost.

Društvo može (ali nema obavezu) registracije ogranka u APR-u. Obaveza registracije postoji samo ukoliko je zastupnik ogranka različit od zastupnika društva i/ili ukoliko je posebnim zakonom za određenu delatnost propisana takva obaveza.

Za registraciju ogranka Agenciji za privredne registra podnosi se: registraciona prijava, Odluka društva o obrazovanju ogranka (primer odluke možete pronaći na našoj stranici Obrasci), overen OP obrazac za zastupnika ogranka (ukoliko nije registrovan kao zastupnik društva), dokaz o uplati naknade (2.800,00 dinara po ogranku)...

saznaj više

Stupio na snagu zakon o zaštiti potrošača

Zakon donosi nova rešenja kojima se stvara ambijent za bolje ostvarivanje potrošackih prava, a obaveze po ovom Zakonu imaju trgovci, pružaoci usluga (uključujući i turističke usluge) i sl.

Propisana je,obaveza isticanja prodajne odn.jedinične cene robe ili usluge, kao i sačinjavanja cenovnika ili tarifnika usluga koji mora biti istaknut u izlogu, odnosno poslovnim prostorijama ili na drugom mestu na kome se nudi vršenje usluga.

U ugostiteljskom objektu za pružanje usluga ishrane i pića na stolovima mora biti istaknut ili svakom potrošaču uručen cenovnik pre prijema porudžbine, a na zahtev potrošača i prilikom plaćanja. Takođe, cenovnik hrane i pića bora biti istaknut i na ulazu u ugostiteljski objekat.

saznaj više

Osnivanje društva sa ograničenom odgovornošću (doo)

Ukoliko ste odlučili da osnujete kompaniju u formi društva za ograničenom odgovornošću, možete se obratiti nama i mi ćemo čitav postupak završtiti za Vas, a Vi se možete baviti bitnijim stvarima.

Ukoliko ipak odlučite da sami sprovedete proceduru osnivanja, neophodno je da preduzmete sledeće korake:

 • Izaberite poslovno ime, a potom proverite na APR-u da li već postoje kompanije sa istim ili sličnim imenom (ime možete i rezervisati)
 • Na našoj stranici Obrasci možete naći primer Osnivačkog akta, Ugovora o osnivanju, OP obrasca, kao i registracionih prijava za APR. Ove obrasce imate i na internet stranici Agencije za ...
saznaj više

Da li se evidentirati u sistem pdv-a?

Prilikom osnivanja, pravnom subjektu je ostavljena mogućnost da se opredeli da li će se evidentirati u sistem PDV-a ili ne. Ukoliko procenjujete da ćete u narednih 12 meseci ostvariti promet preko 8.000.000 dinara, zahtev za evidentiranje u PDV možete podneti odmah ili bilo kada u toku godine (s tim da je bitno voditi računa o tome da je neophodno da se evidentirate za PDV čim ostvarite promet veći od 8 miliona dinara).

Obavezu evidentiranja u sistem PDV-a pravni subjekt nema sve dok ne ostvari promet preko 8.000.000.00 dinara u prethodnih godinu dana. Promet mora redovno da se prati, kako se ne bi propustio rok za evidentiranje kod poreske uprave jer su kazne značajne. Ukoliko procenjujete da će Vaš promet u narednih godinu dana biti manji od 8.000.000,00 dinara, ne morate se evidentirati u sistem PDV-a i Vaši proizvodi/usluge će biti za Vaše kupce...

saznaj više

Osnivanje preduzetničke radnje ili društva sa ograničenom odgovornošću (doo)?

Ovo je jedna od dilema koja muči veliki broj budućih poslodavaca. Odgovor na ovo pitanje zavisi od delatnosti kojom subjekt namerava da se bavi.

1. Zašto preduzetnik?

Za određene delatnosti za koje je zakonom propisano da nisu u obavezi da vode poslovne knjige i kod kojih je (očekivani) godišnji promet mali, naša preporuka je otvoriti preduzetničku radnju. Porez se u ovom slučaju može plaćati paušalno, te su manji troskovi poslovanja. Stopa poreza iznosi 10%. Novac koji podiže paušalni preduzetnik sa računa nije potrebno pravdati knjigovodstveno (što je kod ostalih privrednih subjekata obavezno).

Preduzetnici koji porez plaćaju paušalno...

saznaj više

Ko ne mora da ima fiskalnu kasu?

Prema Uredbi o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase, delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase su:

 • 47.91 Trgovina na malo posredstvom pošte ili interneta
 • 49.10 Železnički prevoz putnika, daljinski i regionalni
 • 49.20 Železnički prevoz tereta
 • 49.31 Gradski i prigradski kopneni prevoz putnika
 • 49.32 Taksi prevoz
 • 49.39 Ostali prevoz putnika u kopnenom saobraćaju...
saznaj više