SASTAVLJANJE IZVEŠTAJA O PROMENAMA NA KAPITALU ZA 2014.GODINU

Izveštaj o promenama na kapitalu za 2014.godinu sastavljaju i mala pravna lica, po prvi put. Ovaj izveštaj sastavlja se u skladu sa Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge i preduzetnike, Međunarodnim računovodstvenim standardom - MRS 1 Prezentacija finansijskih izveštaja, Međunarodnim računovodstvenim standardom - MRS 8 Računovodstvene politike, promene računovodstvenih procena i greške, Odeljkom 6 Izveštaj o promenama na kapitalu i Izveštaj o rezultatu i neraspoređenoj dobiti, MSFI za MSP, kao i Odeljkom 10 Računovodstvene politike, procene i greške MSFI za MSP.

U izveštaju treba prikazati kako ukupan zbirni rezultat za taj period (uz posebno iskazivanje iznosa koji se odnose na većinske i manjinske vlasnike), tako i svaku komponentu kapitala, efekte retrospektivne primene ili retrospektivnog prepravljanja za svaku komponentu kapitala, promene knjigovodstvene vrednosti na početku i na kraju perioda. Takođe, posebno se prikazuju promene koje su rezultat dobitka ili gubitka, svake stavke ukupnog ostalog rezultata i transakcije sa vlasnicima.

Promene ukupnog kapitala u toku perioda mogu nastati po osnovu:

Redove u Izveštaju o promenama na kapitalu treba popuniti prema sledećem:

Redni broj 1. - za svaku komponentu kapitala i ostalog rezultata iskazuje se početno stanje na dan 1.1. prethodne godine, posebno za dugovna salda računa (1a) i potražna salda (1b).

Redni broj 2. - promene početnog stanja na dan 1.1. prethodne godine koje su nastale po osnovu ispravki materijalno značajnih grešaka i promene računovodstvenih politika retrospektivna primena izmenjenih računovodstvenih politika), iskazuju se za svaku komponentu kapitala i ostalog rezultata, posebno za korekcije knjižene na dugovnoj strani (2a) i potražnoj strani računa (2b).

Redni broj 3. - korigovano početno stanje svih komponenti kapitala i ostalog rezultata na dan 1.1. prethodne godine. Zbir korigovanog početnog stanja u prebijenom iznosu potražnih i dugovnih salda računa kapitala i ostalog rezultata iskazuje se na AOP 4237 za ukupan kapital, odnosno na AOP 4246 za gubitak iznad visine kapitala. Podatak sa AOP 4237 treba da bude jednak podatku iz kolone 7 AOP 0401 Bilansa stanja, a podatak pod AOP 4246 treba da bude jednak podatku iz kolone 7 AOP 0463 Bilansa stanja.

Redni broj 4. - promene na računima kapitala i ostalog rezultata nastale u prethodnoj godini. U 4a) iskazuju se promene nastale na dugovnoj strani, a u 4b) promene nastale na potražnoj strani računa.

Redni broj 5. - stanje na kraju prethodne godine. Zbir krajnjeg stanja u prebijenom iznosu potražnih i dugovnih salda računa kapitala i ostalog rezultata iskazuje se na AOP 4239 za ukupan kapital, odnosno na AOP 4248 za gubitak iznad visine kapitala.

Redni broj 6. - iskazuju se promene krajnjeg stanja na dan 31.12. prethodne godine, koje su nastale po osnovu ispravki materijalno značajnih grešaka i promene računovodstvenih politika, posebno za korekcije knjižene na dugovnoj strani računa (6a) i na potražnoj strani (6b).

Redni broj 7. - korigovano početno stanje na dan 1.1., posebno za korekcije dugovnih salda (7a) i potražnih salda (7b). Zbir korigovanog početnog stanja u prebijenom iznosu potražnih i dugovnih salda računa kapitala i ostalog rezultata iskazuje se na AOP 4241 za ukupan kapital, odnosno na AOP 4250 za gubitak iznad visine kapitala. Podatak sa AOP 4241 treba da bude jednak podatku iz kolone 6 AOP 0401 Bilansa stanja, a podatak pod AOP 4250 treba da bude jednak podatku iz kolone 6 AOP 0463 Bilansa stanja.

Redni broj 8. - promene na računima kapitala i ostalog rezultata nastale u tekućoj godini, tako da se pod 8a) iskazuju promene nastale na dugovnoj strani računa, a pod 8b) promene nastale na potražnoj strani računa.

Redni broj 9. - stanje svih komponenti kapitala i ostalog rezultata na 31.12.tekuće godine i to posebno za dugovna salda računa (9a) i potražna salda (9b). Zbir krajnjeg stanja u prebijenom iznosu potražnih i dugovnih salda računa kapitala i ostalog rezultata iskazuje se na AOP 4243 za ukupan kapital, odnosno na AOP 4252 za gubitak iznad visine kapitala. Podatak sa AOP 4243 treba da bude jednak podatku iz kolone 5 AOP 0401 Bilansa stanja, a podatak pod AOP 4252 treba da bu jednak podatku iz kolone 5 AOP 0463 Bilansa stanja.