POVRAĆAJ VIŠE PLAĆENOG POREZA USLED NAKNADNE DOSTAVE POTVRDE O REZIDENTNOSTI

Kada nerezident ostvari dividendu od rezidenta Republike Srbije, ona se oporezuje primenom stope po odbitku od 20%, osim u slučaju kada postoji ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja – kada nerezident dokazuje status rezidenta države sa kojom Srbija ima potpisan navedeni ugovor kojim je ugovorena niža stopa poreza.

Ukoliko domaće pravno lice (isplatilac dividende) ne raspolaže potvrdom o rezidentnosti u momentu isplate dividende, u obavezi je da primeni stopu poreza od 20%. Ipak, ukoliko naknadno nerezident dostavi potvrdu o rezidentnosti nadležnom poreskom organu, razlika između više plaćenog poreza i poreza koji bi bio plaćen u slučaju da je nerezident u momentu isplate prihoda imao i dostavio društvu (isplatiocu) potvrdu o rezidentnosti, predstavlja više plaćeni porez.

Prema Mišljenju Ministarstva finansija od 24.11.2014.godine, nerezidentni obveznik koji nadležnom poreskom organu naknadno dostavi odgovarajuću potvrdu o rezidentnosti, ima pravo da podnese zahtev za povraćaj više plaćenog poreza. Zahtev za povraćaj, preko isplatioca prihoda, nerezidentni obveznik može podneti istovremeno sa dostavljanjem potvrde kojom dokazuje status rezidenta države sa kojom je zaključen ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja.