Postupak naknadne izmene poreske osnovice kod pdv-a

Ministarstvo finansija je pravilnikom preciziralo postupak za obveznike PDV-a u slučaju naknadne izmene poreske osnovice. Naime, isporučilac dobara dužan je da izda dokument o smanjenju PDV-a (npr.knjižno odobrenje) u sledećim slučajevima: naknadno odobreni popust kasa skonto, dobra kojima je istekao ili ističe rok trajanja, raskid ugovora, vraćanje dobara zbog neodgovarajućeg kvaliteta, promene cene.

Ukoliko se radi o povraćaju neprodatih dobara kojima nije istekao period uobičajene upotrebe, odnosno kojima nije istekao ili ne ističe rok trajanja određen od strane proizvođača, ne smatra se da je došlo do smanjenja osnovice, što znači da u ovom slučaju obveznik PDV-a koji je izvršio promet dobara ne može ispostaviti knjižno odobrenje licu kojem je taj promet izvršen. U ovom slučaju lice koje vrši vraćanje dobara treba primaocu dobara da ispostavi PDV račun u skladu sa članom 42.stav 4.zakona o PDV-u.