POREZ NA KAPITALNI DOBITAK – SAMOOPOREZIVANJE

Kapitalni dobitak / gubitak

Kapitalni dobitak / gubitak je razlika između prodajne cene udela, hartija od vrednosti (akcija, obveznica i sl.) i prava i njihove nabavne cene, ostvarenu prodajom ili prenosom:

Poreski obveznik

Fizičko lice i preduzetnik koji je izvršio prenos odnosno prodaju akcija, obveznica (drugih hartija od vrednosti), prava i udela.

Koji prenos se ne smatra kapitalnim dobitkom, odnosno gubitkom?

Kapitalnim dobitkom / gubitkom ne smatra se razlika nastala prenosom udela, hartija od vrednosti (akcija, obveznica i sl.) i prava kada:

Određivanje kapitalnog dobitka

Za svrhu određivanja kapitalnog dobitka, prodajnom cenom se smatra ugovorena cena, odnosno tržišna cena (koju utvrđuje nadležni poreski organ ako oceni da je ugovorena cena niža od tržišne). Nabavnom cenom se smatra cena po kojoj je obveznik stekao pravo, udeo ili hartiju od vrednosti. (Na kraju teksta je detaljnije objašnjenje o tome šta se smatra nabavnom cenom).

Poresku osnovicu predstavlja pozitivna razlika između prodajne cene i nabavne cene.

Način određivanja kapitalnog dobitka propisan je odredbama člana 73-79. Zakona o porezu na dohodak građana.

Poreska stopa

Stopa poreza na kapitalni dobitak iznosi 15%.

Prijava poreza na kapitalne dobitke

Obveznik je dužan da podnese poresku prijavu poreskom organu na opštini gde ima prebivalište najkasnije u roku od 30 dana od:

Dakle, ukoliko je akcionar prodao svoje akcije u periodu januar-jun, ima obavezu da podnese poresku prijavu i plati porez do 30.7.tekuće godine, odnosno ukoliko je prodao u periodu jul-decembar tekuće godine, ima obavezu da podnese poresku prijavu i plati porez do 30.januara naredne godine.

Izuzetno, rok za podnošenje poreske prijave je 120 dana od dana prodaje nepokretnosti po osnovu koje obveznik može da ostvari pravo na poresko oslobođenje.

Ostvareni kapitalni dobitak fizičkih lica se počev od 1.01.2014. godine, do propisivanja noveliranog obrasca poreske prijave za utvrđivanje poreza na kapitalni dobitak, može podneti na postojećem obrascu poreske prijave – Obrazac PPDG-3. Ako je obveznik stekao pravo na poresko oslobođenje posle podnošenja poreske prijave, ima pravo na povraćaj plaćenog poreza. Preduzetnici kapitalni dobitak / gubitak iskazuju u poreskom bilansu, te ne podnose poresku prijavu.

Šta se smatra nabavnom cenom?

Nabavna cena uvećava se godišnjim indeksom potrošačkih cena (prema podacima republičkog zavoda za statistiku) od dana sticanja do dana prenosa, a u slučaju nepokretnosti se i umanjuje po osnovu amortizacije, obračunate primenom proporcionalne metode po stopi iz nomenklature sredstava za amortizaciju.

Izuzeci kod nabavne cene:

Za hartije od vrednosti kojima se trguje na berzi, čija je nabavna cena utvrđena kao najniža zabeležena cena, revalorizacija nabavne cene vrši se od narednog dana od dana kad je zabeležena najniža cena po kojoj se trgovalo, do dana prenosa.

Ako je obveznik stekao poklonom ili nasleđem pravo, udeo ili hartiju od vrednosti, nabavnom cenom smatra se cena po kojoj je poklonodavac, odnosno ostavilac stekao to pravo, udeo ili hartiju od vrednosti, a ako ne može da se utvrdi ta cena onda njihova tržišna vrednost u momentu sticanja tog prava, udela ili hartije od vrednosti od strane poklonodavca, odnosno ostavioca (što utvrđuje nadležni poreski organ). Ukoliko je poklonodavac / ostavioc stekao pre 24.januara 1994.godine to pravo, udeo ili hartiju od vrednosti, poreski organ će utvrditi nabavnu vrednost prema tržišnoj vrednosti na dan 24.1.1994.godine.

Kod prodaje nepokretnosti koju je obveznik sam izgradio nabavna cena revalorizuje se za svaku godinu počevši od 1. januara godine koja sledi godini u kojoj je izvršeno ulaganje do dana prenosa.

Prebijanje kapitalnih dobitaka i gubitaka

Prebijanje kapitalnog gubitka sa kapitalnim dobitkom se može izvršiti kada obveznik prvo ostvari kapitalni gubitak, pa potom ostvari kapitalni dobitak (nije važno da li se radi o istom ili različitom pravu, udelu i hartiji od vrednosti). Prebijanje je dopušteno narednih pet godina od godine u kojoj je ostvaren prvobitni kapitalni gubitak u vezi sa kojim se vrši prebijanje.