POREZ NA DIVIDENDU I UČEŠĆE U DOBITI – PO KATEGORIJAMA LICA

Fizička lica – rezidenti i nerezidenti

Prema Zakonu o porezu na dohodak građana, stopa poreza na dividendu i učešće u dobiti iznosi 15%. Ova stopa se odnosi na fizička lica rezidente.

Na fizička lica nerezidente se takođe primenjuje ova stopa. Ukoliko postoji Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja sa zemljom čiji je rezident ostvario prihod od dividende u Srbiji, može se primeniti stopa iz datog Ugovora. Ukoliko nerezident želi da se primeni stopa poreza iz Ugovora, neophodno je da dokaže nerezidentnost overenom potvrdom o rezidentnosti. Potvrda o rezidentnosti podrazumeva: overen POR-2 obrazac (dostupan na sajtu Poreske uprave) ili overeni prevod potvrde o rezidentnosti na obrascu koji propisuje nadležni organ države sa kojom je zaključen ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja.

Oporezivi prihod čini novčani ili nenovčani iznos ostvarenog prihoda (vrednost nenovčanog prihoda utvrđuje se prema tržišnoj vrednosti na dan ostvarivanja prihoda).

Isplatilac prihoda (domaće pravno lice) obustavlja porez i uplaćuje u momentu isplate dividende (odnosno pre isplate dividende jer je neophodno da dobije BOP broj od Poreske uprave kako bi moglo da izvrši isplatu dividende), tako da fizičko lice (kao obveznik) dobija neto iznos dividende.

PRIMER: Društvo A isplaćuje dividendu u bruto iznosu 50.000rsd. Porez iznosi 7.500rsd (0,15*50.000), a neto iznos dividende koji dobija član društva iznosi 42.500rsd.

Napomena: prilikom uplate poreza za fizička lica, za domaća fizička lica je jako bitno da isplatilac poseduje tačne podatke o jmbg primaca (jer se njegova ispravnost direktno proverava u MUP-u preko Poreske uprave), dok je za nerezidene fizička lica bitan broj pasoša. BOP broj je obavezan podatak kod naloga za isplatu prilikom isplate dividende.

Pravna lica – rezidenti i nerezidenti

Prema Zakonu o porezu na dobit pravnih lica, prihod od dividendi i udela u dobiti koji domaće pravno lice (rezidentni obveznik) ostvari od drugog rezidentnog obveznika ne ulazi u poresku osnovicu. Dakle, kod domaćih pravnih lica - nema poreza na dividendu (za razliku od fizičkih lica).

Nerezidentni obveznik (strano pravano lice) plaća porez po osnovu dividendi i udela u dobiti po stopi od 20%, osim ukoliko međunarodnim ugovorom o izbegavanju dvostrukog oporezivanja nije drukčije uređeno. Ukoliko nerezidentno pravno lice želi da se primeni stopa poreza iz Ugovora, neophodno je da dokaže nerezidentnost overenom potvrdom o rezidentnosti. Potvrda o rezidentnosti podrazumeva: overen POR-2 obrazac (dostupan na sajtu Poreske uprave) ili overeni prevod potvrde o rezidentnosti na obrascu koji propisuje nadležni organ države sa kojom je zaključen ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja. Ukoliko se prihod isplaćuje stalnoj poslovnoj jedinici nerezidentnog obveznika, onda se porez ne obračunava i ne plaća.

Isplatilac prihoda (domaće pravno lice) obustavlja porez i uplaćuje u momentu isplate dividende, tako da pravno lice nerezident (kao obveznik) dobija neto iznos dividende.