PODNOŠENJE ZAHTEVA PORESKOJ UPRAVI ZA IZDAVANJE PORESKOG UVERENJA

Poresko uverenje Vam može biti često potrebno - kako biste učestvovali na tenderu, podneli zahtev za kredit, izvršili transfer novca, upisali dete u vrtić, izvršili overu zdravstvene knjižice i slično. Zahtev za izdavanje poreskog uverenja se podnosi u pismenoj formi nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave (prema sedištu/prebivalištu). Za pravno lice zahtev podnosi zakonski zastupnik ili punomoćnik uz priloženo punomoćje koje ne mora biti overeno od strane nadležnog organa.

Zahtev sadrži sledeće obavezne elemente: podatke o podnosiocu zahteva (ime i prezime, JMBG, adresu stanovanja, naziv pravnog lica, PIB, matični broj sedište), period za koji se zahtev podnosi, naziv evidencije iz koje je potrebno dati podatke, svrhu podnošenja zahteva. Primer obrasca zahteva postoji na našem sajtu (Obrasci), a može se preuzeti i na sajtu Poreske uprave.

Uz zahtev se prilaže i dokaz o plaćenoj republičkoj administrativnoj taksi prema Tarifi republičkih administrativnih taksi. U određenim slučajevima, izdavanje poreskog uverenja se ne naplaćuje.

Poresko uverenje se izdaje istog dana, a najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja zahteva.

Svrhe izdavanja uverenja za koje se ne plaća administrativna taksa Poreskoj upravi:

Svrhe izdavanja uverenja za koje se plaća administrativna taksa Poreskoj upravi: