OPOREZIVANJE PRIHODA FIZIČKIH LICA SISTEMOM SAMOOPOREZIVANJA

Sistem samooporezivanja podrazumeva da sam poreski obveznik obračunava porez na ostvareni prihod, popununi odgovarajuću poresku prijavu i plati porez koji je samostalno utvrdio, u propisanom roku.

Fizička lica samooporezivanjem plaćaju porez na prihode po osnovu:

  1. kapitalnih dobitaka;
  2. prihoda od kamate, od izdavanja nepokretnosti i davanja u zakup pokretnih stvari, od autorskih prava (i srodnih), drugih prihoda iz člana 85. Zakona o porezu na dohodak građana – ukoliko je date prihode isplatilo fizičko lice.

Dakle, ukoliko je prihode pod rednim brojem 2 isplatilo pravno lice ili preduzetnik, onda su ta lica u obavezi da obustave i uplate porez, a fizičko lice će dobiti iznos koji je već umanjen za iznos poreza (tako da nema obaveza da uplaćuje i prijavljuje taj porez). S druge, strane ukoliko je te prihode isplatilo fizičko lice (npr.zakupac stana i sl.), onda fizičko lice koje je ostvarilo te prihode ima obavezu da samo obračuna i plati porez.

Porez na kapitalne dobitke fizičko lice uvek samo obračunava i plaća.

Koje fizičko lice je dužno da samo obračuna i plati porez?

Kome se podnosi poreska prijava (Nadležni poreski organ)?

Odgovarajuću poresku prijavu fizičko lice podnosi poreskom organu na čijoj teritoriji ima prebivalište, osim za pojedine vrste prihoda koje ostvaruje nerezident a za koje nije predviđeno plaćanje poreza po odbitku – kada se prijava podnosi poreskom organu na čijoj teritoriji je obveznik ostvario prihode (odnosno prema boravištu obveznika).

Poreske stope:

Stope poreza i poreske osnovice detaljnije su pojašnjenje u tekstovima na našem blogu koji se bave prihodima od kapitalnih dobitaka, prihodima po osnovu izdavanja nepokretnosti i dr.