KAMATA ZA NEBLAGOVREMENO PLAĆENE I VIŠE PLAĆENE POREZE I DRUGE JAVNE PRIHODE

Kamata za neblagovremeno plaćeni porez i ostale javne prihode iznosi 18%. Ova stopa utvrđuje se svakog meseca, a u zavisnosti od kretanja referentne kamatne stope.

Kamata se utvrđuje na sledeći način: godišnja referentna kamatna stopa + 10%.

Referentna kamatna stopa trenutno iznosi 8%, a ponovo se utvrđuje 12.februara 2015.godine.

Obračun kamate na dugovani porez i sporedna poreska davanja, osim kamate, vrši se počev od narednog dana od dana dospelosti, bez pripisa kamate glavnici po isteku obračunskog perioda.

Na iznos više plaćenog poreza i ostalih poreskih davanja, osim kamate, kamata se obračunava po isteku roka od 30 dana od dana prijema zahteva za povraćaj od strane nadležnog organa, osim u slučaju poništenog ili izmenjenog rešenja kada se kamata obračunava od dana uplate poreza. Obvezniku PDV-a se kamata na više plaćeni porez obračunava od narednog dana od dana isteka roka za povraćaj poreza koji je definisan zakonom o pdv-u. U slučaju donošenja rešenja kojim se odobrava pravo na refakciju odnosno refundaciju poreza, kamata se obračunava po isteku roka od 30 dana od dana donošenja rešenja.