Pregled neoporezivih troškova shodno zakonu o porezu na dohodak građana

Porez na zarade na primanja zaposlenog od poslodavca ne plaća se po osnovu: