Oslobođenje od poreza na zarade osnivača za novoosnovana društva/preduzetnike

Novoosnovano privredno društvo odnosno preduzetnik ima pravo na oslobođenje od plaćanja poreza po osnovu zarade osnivača koji su zaposleni u tom društvu, odnosno po osnovu lične zarade preduzetnika isplaćene u periodu od 12 meseci od dana kada je osnovano društvo/preduzetnik. Uslov je da mesečni iznos pojedinačno za svako lice u periodu korišćenja oslobođenja nije viši od 37.000 dinara neto.

Ostali uslovi:

  1. da je fizičko lice – osnivač zaključio ugovor o radu i da je prijavljen na obavezno socijalno osiguranje;
  2. da je fizičko lice – preduzetnik, odnosno preduzetnik poljoprivrednik prijavljen na obavezno socijalno osiguranje;
  3. da u periodu za koji ostvaruje pravo na poresko oslobođenje to pravo može da ostvari za najviše devet osnivača zaposlenih, koji ispunjavaju uslove;
  4. da su fizička lica – osnivači odnosno preduzetnik u periodu od najmanje šest meseci neprekidno pre dana osnivanja privrednog društva, odnosno registrovanja preduzetnika bili prijavljeni kao nezaposleni ili da su u periodu od 12 meseci pre dana osnivanja, odnosno registrovanja stekli srednje, više ili visoko obrazovanje.

Poresko oslobođenje može da ostvari koji je osnovan zaključno sa 31.12.2020. godine. Poslodavac koji koristi ovo poresko oslobođenje nema pravo da za to lice ostvari druge olakšice, uključujući i korišćenje subvencija za zapošljavanje i samozapošljavanje.