Oporezivanje lica koja se bave izdavanjem apartmana odnosno nekretnina do 30 dana

Fizička lica koja se bave izdavanjem apartmana/soba (izdavanje do 30 dana) počev od 1.jula 2019.godine plaćaće porez prema broju ležajeva. Porez za kalendarsku godinu će iznositi 5% prosečne mesečne zarade po zaposlenom u Republici u godini koja prethodi godini za koju se utvrđuje porez, pomnožen brojem pojedinačnih ležajeva. Sva lica koja se bave izdavanjem nekretnina po principu stan-na-dan dužna su da podnesu poresku prijavu Poreskoj upravi na čijoj teritoriji se nalazi nepokretnost i to od 1.maja do 30.juna 2019.godine. Porez će se plaćati kvartalno, u roku od 15 dana od isteka kvartala. Do donošenja rešenja Poreske uprave za tekuću godinu, obveznici će biti dužni da plaćaju porez u visini obaveze koja odgovara iznosu poreza koji je utvrđen rešenjem za prethodnu godinu.