Novi zakon o trgovini i novine koje donosi

U junu 2019.godine usvojen je novi Zakon o trgovini. Najznačajnije novine koje donosi Zakon su:

1) Trgovac koji organizuje akcijsku prodaju sa rokom važenja od tri dana ne mora da istakne sniženu i prethodnu cenu već jasno određene procente sniženja, dok za duži period važenja akcije ima ovu obavezu.

2) Rasprodaja robe je prodaja po sniženoj ceni u odnosu na prethodnu cenu u slučaju prestanka poslovanja, prestanka poslovanja u određenim objektima ili prestanka prodaje određene robe. Trgovac je dužan da fizički izdvoji robu koja je predmet rasprodaje od prodaje robe pod redovnim uslovima. Od objavljivanja rasprodaje do kraja njenog trajanja trgovac ne sme da naručuje i uključuje u rasprodaju nove količine robe koja je predmet rasprodaje.

3) Sezonsko sniženje je prodaja robe po sniženoj ceni nakon proteka sezone i najviše dva puta godišnje. Sezonsko sniženje počinje u razdoblju između 25.decembra i 10.januara i 1. i 15.jula.

4) Akcijska prodaja je prodaja robe po ceni koja je niža od prethodne cene te robe i traje ne duže od 31 dan.

5) Proizvođač, odnosno uvoznik za robu iz uvoza, dužan je da snabde robu deklaracijom sa tačnim podacima o: nazivu i vrsti robe, tipu i modelu u skladu sa prirodom robe, količini izraženoj u jedinici mere ili komadu, poslovnom imenu proizvođača, a za robu iz uvoza poslovnom imenu uvoznika i zemlji proizvodnje. Podaci iz deklaracije za robu koja se nalazi u trgovini na malo ne mogu da se menjaju ili uklanjaju. U daljinskoj trgovini trgovci su dužni da učine dostupnim podatke potrošaču pre kupovine o nazivu i vrsti robe,tipu i modelu u skladu sa prirodom robe,količini izraženoj u jedinici mere ili komadu,poslovnom imenu proizvođača,a za robu iz uvoza poslovnom imenu uvoznika i zemlji proizvodnje. Deklaracija robe u maloprodaji,pored ostalih podataka mora da bude označena mašinski čitljivom oznakom GTIN identifikacijom, QR kodom i dr. Ova odredba se primenjuje od 30.januara 2020.godine.

6) Trgovci koji obavljaju trgovinu na prodajnom mestu u objektu u koji potrošač ne može da uđe imaju obavezu da istaknu prodajnu cenu na robi, odnosno ambalaži, neposredno pored robe ili na vidnom mestu u cenovniku.

7) Trgovac može da ističe cenu samo u stranoj valuti sa naznakom obračunskog kursa u sl.slučajevima:

- trgovina uslugama u turizmu - trgovina vozilima - u drugim slučajevima u skladu sa posebnim propisima.

Trgovac je dužan da pri isticanju i naplaćivanju cene naznači i kao obračunski kurs primenjuje zvanični srednji kurs dinara.

8) Programom lojalnosti, karticama, sakupljanjem bodova i slično trgovac pod jasno definisanim i objavljenim uslovima određenim pogodnostima nagrađuje kupce.

9) Propisano je da pri ponudi prodajnog podsticaja sa pratećim poklonom, da ukoliko se poklon odnosi na dodatnu količinu prethodno upakovanog proizvoda, jedinična cena ne sme da bude viša od jedinične cene proizvoda bez poklona.

10) Zabranjeno je oglašavanje prodajnih podsticaja za robu koje ima u tako maloj količini da je očigledno da se time namerava privlačenje kupaca radi navođenja na kupovinu druge robe osim ako nije naznačena jasno raspoloživa količina. Kod oglašavanja procenta sniženja najveći procenat sniženja može da se navede ukoliko se odnosi na najmanje jednu petinu robe u asortimanu na svakom prodajnom mestu. Zabranjeno je oglašavanje prodajnih podsticaja kojim se oglašava navodna rasprodaja ako je ranija cena neistinito prikazana ili je roba bila ponuđena po ranijoj ceni u zanemarljivo kratkom roku. Ako se oglašava roba po cenama povlašćenim za određene kategorije lica, za određeno područje, prodajno mesto i slično mora se tačno naznačiti kategorija lica, područje, period za koje cena glasi. Ako se u oglasnoj poruci porede cene robe različitog kvaliteta, mora se navesti da je niža cena uslovljena nižim kvalitetom.