Godišnji porez na dohodak građana za 2018.godinu – rok za prijavu 15.maj 2019.

Godišnji porez na dohodak građana plaćaju fizička lica koja su u kalendarskoj godini ostvarila dohodak veći od trostrukog iznosa prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Republici u godini za koju se utvrđuje porez, i to za dohodak ostvaren na teritoriji Republike i u drugoj državi (nerezidenti za dohodak ostvaren na teritoriji Republike). Fizička lica koja su ostvarila dohodak veći od 2.470.644,00 dinara u 2018.godini, imaju obavezu da podnesu poresku prijavu za godišnji porez na dohodak građana.

Dohodak čini godišnji zbir:

 1. zarada;
 2. oporezivog prihoda od samostalne delatnosti;
 3. oporezivog prihoda od autorskih i srodnih prava i prava industrijske svojine;
 4. oporezivog prihoda od nepokretnosti;
 5. oporezivog prihoda od davanja u zakup pokretnih stvari;
 6. oporezivog prihoda sportista i sportskih stručnjaka;
 7. oporezivog prihoda od pružanja ugostiteljskih usluga (npr.izdavanje apartmana do 30 dana);
 8. oporezivih drugih prihoda iz člana 85. Zakona o porezu na dohodak građana (npr.ugovor o delu, dopunski rad, primanja članova organa uprave i dr.);
 9. prihoda po osnovima iz tač. 1) do 6) i tačke 7), ostvarenih i oporezovanih u drugoj državi.

Osnovica godišnjeg poreza je oporezivi dohodak, koji čini razlika između ostvarenog dohotka koji je iznad iznosa od 2.470.644 dinara i ličnih odbitaka.

Obveznik ima pravo na sledeće odbitke:

   za poreskog obveznika - 40% od prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Republici u godini za koju se utvrđuje porez (329.419,00 dinara u 2018.godini);
  2) za izdržavanog člana porodice - 15% od prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Republici u godini za koju se utvrđuje porez, po
   članu (123.532,00 dinara po članu, u 2018.godini).

Ukupan iznos ličnih odbitaka ne može biti veći od 50% dohotka za oporezivanje.

Ako su dva ili više članova porodice obveznici godišnjeg poreza na dohodak građana, odbitak za izdržavane članove porodice može ostvariti samo jedan obveznik.

Godišnji porez na dohodak građana plaća se po sledećim stopama:

Poresku prijavu PPDG-2R obveznik je dužan da podnese Poreskoj upravi na čijoj teritoriji ima prebivalište/boravište, u elektronskom ili papirnom obliku najkasnije do 15. maja tekuće godine za prethodnu godinu.